متن


دارو رسانی

نگارش شده توسط: admin | در تاریخ: 1394/9/14دارو رسانی هدفمند شامل نمونه سازی فعال و غیر فعال میباشد. در هدفمندسازی فعال عامل درمانی یا حامل به بافت یا سلول شخصی متصل میشود، ولی در هدفمندسازی غیر فعال عامل دارویی به همراه حامل به صورت غیر فعال به سلول و بافت هدف میرسد.