متن


الگوریتم دینامیک ملکولی (Molecular Dynamics)

نگارش شده توسط: admin | در تاریخ: 1394/2/2
شبیه سازی های دینامیک مولکولی حرکات تک تک مولکول هایی را که در مدل های گازی، مایع و جامد هستند محاسبه می‌کند. ایده اصلی در اینجا حرکت است که بیان می دارد چگونه جهت گیری ها و سرعت ها طی زمان تغییر می‌کنند. در واقع دینامیک مولکولی تصویر حرکت مولکول ها را ضمن دنبال کردن چرخش ها، گردش ها و برخوردهای آنها با یکدیگر و حتی با دیوارۀ ظرف شبیه سازی ثبت می‌نماید. شبیه سازی دینامیک مولکولی یک دستاورد جدید از یک ایدۀ قدیمی است؛ به این صورت که اگر اجزای یک سیستم و نیز شرایط نیرو و میان کنش های آن مشخص باشد می‌توان رفتارآن را پیشگویی کرد. از زمان نیوتن تا به امروز این تفسیر محاسباتی از طبیعت درتمام شاخه های علوم کاربرد داشته است.