0
09922334435

پل های ارتباطی

محمد قلی پور شوشود

کارشناس مهندسی مخابرات فعال در حوزه هوش مصنوعی و اینترنت اشیا

مهارت ها

وردپرس 100
الکترونیک 60
رباتیک 100
زبان انگلیسی 85
پردازش تصویری 60
پردازش سیگنال 80
سئو 100